بنداجہرااس سال توھاڈی زندگی بدل دوےگا

تسی کنےخوش قسمت ہواس دوست نواپنی زندگی اچ پاکے

ہور قویزا