کون توھاڈادشمن،دوست تےبیوی سی پچھلی زندگی اچ؟

اپنی پچھلی زندگی ویکھناچاندے؟سٹاڑٹ نپو!۔

ہور قویزا