پچھلی زندگی اچ تہانوکنےقتل کتاسی؟) گف(؟

ہور قویزا