کون توھاڈادشمن،دوست تےبیوی سی پچھلی زندگی اچ؟

ہور قویزا